வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்த முடியாது. முதல் முடிவை அறிவித்த பின் மூன்றாவது சுற்றை துவங்க வேண்டும். அதுதான் விதிமுறை.Source link