மதுரை | கோடைக் காலத்தில் குளிர்ச்சியை தரும் வகையில் மதுரையில் கூழ்கள் விற்கப்படுகின்றன. மேலும் கம்மங்கூழ் குடித்தால் மோர் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.Source link