காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் | காஞ்சிபுரத்தில் தமிழ் ஆட்சிமொழிச் செயலாக்கத்தில் அரசுப் பணியாளர்கள் காட்டும் ஆர்வம் போதுமானதா போதுமானது இல்லையா என்ற தலைப்பில் பட்டிமன்றம் நடைபெற்றது.Source link