மதுரை மாவட்டம் | தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மதுரை மல்லி இயக்கம் பெண்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு துணைபுரியும் என அமெரிக்கன் கல்லூரி பொருளாதாரப் பேராசிரியரின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.Source link