விருதுநகர் செய்திகள் | காவலர் பற்றாக்குறையால் விருதுநகரில் நகர் பகுதியில் பல புறக்காவல் நிலையங்கள் முறையாக செயல்படாமல் பூட்டியே கிடக்கிறது.Source link