விருதுநகர் மாவட்டம் | முன்னேறிய விழா மாவட்டங்கள் பட்டியலில் சென்ற முறை 14ம் இடத்தில் இருந்த விருதுநகர் மாவட்டம் தற்போது மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.Source link