புதுடெல்லி: மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் புள்ளிவிவரப்படி கடந்த 2021 ஏப்ரல் முதல் 2022 பிப்ரவரி வரையிலான 11 மாதங்களில் இந்தியாவின் தங்கம் இறக்குமதி ரூ.3.69 லட்சம் கோடியாக இருந்தது.

இது கடந்த 2022 ஏப்ரல் முதல் 2023 பிப்ரவரி வரையிலான காலத்தில் ரூ.2.6 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 30% குறைவு ஆகும்.Source link