சிலிக்கான் சூரிய மின்கலங்களில் பயன்படுத்தப்படும் நானோமீட்டர் வரம்பு, அல்ட்ராதின் மெட்டல் ஆக்சைடு பிலிம்களை தயாரிப்பதற்கான குறைந்த விலை செயல்முறையை மண்டியின் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர், இது நாட்டின் இலக்கான சூரிய மின்கல உற்பத்தி திறனை 15GW இலிருந்து 25GW ஆக உயர்த்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான படியாகும். ஏப்ரல் 2023 க்குள் 10GW செதில்கள்.Source link