“பெண்கள் கிரிக்கெட்டுக்கு இப்போது அர்ப்பணிப்புள்ள பார்வையாளர்கள் உள்ளனர், மேலும் அடுத்த WPLல் ஊக்கமளிக்கும் பங்களிப்பை நாங்கள் எதிர்பார்க்கும்போது இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து வளரும்”Source link