கொடைக்கானல் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் | த மிழ்புத்தாண்டு மற் றும் ச னி, ஞாயிறு தொட ர் விடுமுறையினை முன்னிட்டு ப ல்வேறு மாநில ங்க ளில் இருந்து கொடைக்கான லுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுக்கின்றனர். செய்தியாளர்- ஜாபர்சாதிக்.Source link