உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் இரை தேடும் மரம் கொத்திப் பறவை பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.Source link