விழுப்புரம் செய்தி : விழுப்புரத்தில் பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த பிரம்மா, முற்கால சோழர் காலத்தை சேர்ந்த சண்டிகேஸ்வரர் சிற்பங்கள் ஒரே இடத்தில் எதிரே இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.Source link