துஷார் தேஷ்பாண்டேவும், மதீஷா பதிரானாவும் முந்தைய போட்டிகளில் நல்ல பார்மை வெளியிடப்பட்டது சற்று நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது.Source link