உதகமண்டலம் | கோடை சீசனையொட்டி உதகை மலைப்பாதை ஒருவழிப்பாதையாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.Source link