சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள உயிரியல் பூங்கா 170 ஏக்கருக்கு விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளது. அதற்காக 8 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.Source link