BA தமிழ் பட்டதாரிகள் | தமிழை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழியில் இருக்கும் வாய்ப்புகளையும் மற்றும் தமிழ் மொழியில் சாதித்தவர்களையும் விளக்குகிறார் ஹோலி கிராஸ் கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் முனைவர் எடல் மேபல் குயின்.Source link