திருவாரூர் வேலைகள் | ரூ.6000 ஊக்கத்தொகையுடன் கிராப்புற பெண்களுக்கு மிதியடிகள் தயாரிக்கும் பயற்சியானது திருவாரூரில் தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது.Source link